CAREER

MENU

ตำแหน่งงานว่าง

วิธีการสมัครงาน

BEYOND THE LIMITS

Corporate Orientation Program

นิสสันให้ความสำคัญกับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิสสัน เราจัดเตรียม Corporate Orientation Program สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ระบบการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสร้างความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Careers Development

นิสสันให้ความสำคัญกับการพัฒนา และการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน เราได้จัดเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง online และ offline ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคน เรามุ่งหวังให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ ทักษะด้านความคิดและพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมอง สร้างความรอบรู้ใหม่ๆ รอบด้านเพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เราเชื่อว่าผลของการฝึกอบรมสามารถก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น

HR RECRUITMENT CENTER

ติดต่อเรา

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Position Applied for (ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) *

 • Personal Data (ประวัติส่วนตัว)

    Up to 2MB per attachement.
  (ขนาดของภาพไม่เกิน 2MB)*

    ไฟล์ Resume *
  สกุล .pdf, .docx, .xlsx

 • Title (คำนำหน้า) *

 • Marital Status (สถานภาพสมรส) *


 • Military Status (สถานภาพทางทหาร) *

 • Current Address (ที่อยู่ปัจจุบัน) *

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Education Background (ประวัติการศึกษา) *

 • EDIT SAVE DELETE DELETE

Add Education

Employment History ( List from recent employment first ) ประวัติการทำงาน (เรียงจากที่ทำงานปัจจุบัน)

 • Company’s Name (ชื่อบริษัท)

  EDIT SAVE DELETE DELETE

Add Work Experience

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Skill & Ability (ทักษะ/ความสามารถพิเศษ) *

  EDIT SAVE DELETE DELETE

Add Language

 • Computer Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์)

 • Typing Speed

 • Driving Ability (ความสามารถในการขับขี่)

  Car Driving (สามารถขับขี่รถยนต์)
  Own a Car (มีรถยนต์ส่วนตัว)

Training and Activity (การฝึกอบรมและกิจกรรม)

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Reference (บุคคลอ้างอิง) *

  บุคคลอ้างอิง (1) *

 • Title (คำนำหน้า) *

 • บุคคลอ้างอิง (2)

  Title (คำนำหน้า)

 • Emergency Contact (ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน) *

  Title (คำนำหน้า) *

 • Application Source (ช่องทางข่าวสารการรับสมัคร) *

Other Information (ข้อมูลอื่นๆ) *

 • Are you available to travel and work outside the workplace?
  ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หรือไม่?

 • Are you available to relocate and work in upcountries as assigned?
  ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่?

 • Can you do shift work ?
  ท่านสามารถทำงานเป็นผลัดได้หรือไม่?

 • Are you have any underlying or chronic diseases? If yes, please specify
  ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อเรื้อรังหรือไม่?

 • Have you had any serious illness, accident or surgery? If yes, please specify
  ท่านเคยเจ็บป่วยร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุหรือผ่าตัดหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุ

 • Have you ever had any legal action (civil or criminal) taken against you?
  ท่านเคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือไม่?

 • Have you ever worked with Nissan Group ? If yes, please specify
  ท่านเคยทำงานในเครือนิสสันหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุ

..

OK

คุณต้องการออกจากหน้ากรอกฟอร์มสมัคร
หากท่านกด “ตกลง” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกยกเลิก

Are you sure you want to leave this page?
If you leave the page, these changes will be lost.

คุณต้องการออกจากหน้ากรอกฟอร์มสมัคร
หากท่านกด “ตกลง” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกยกเลิก

Are you sure you want to leave this page?
If you leave the page, these changes will be lost.


กรุณารอสักครู่
Please wait...

ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย

ท่านได้ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย กรุณารอการติดต่อกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ ทาง E-mail

Your job application has been submitted successfully.

Only shortlisted candidate will be contacted by HR via phone or e-mail for further steps.

OK


กรุณารอสักครู่
Please wait...

ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย

ท่านได้ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย จากนั้นรอการติดต่อกลับจากทาง E-mail หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์

Your job application has been submitted successfully.

Only shortlisted candidate will be contacted by HR via phone or e-mail for further steps.

OK