CAREER

MENU

ตำแหน่งงานว่าง

BEYOND THE LIMITS

Corporate Orientation Program

นิสสันให้ความสำคัญกับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิสสัน เราจัดเตรียม Corporate Orientation Program สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ระบบการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสร้างความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Careers Development

นิสสันให้ความสำคัญกับการพัฒนา และการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน เราได้จัดเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง online และ offline ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคน เรามุ่งหวังให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ ทักษะด้านความคิดและพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมอง สร้างความรอบรู้ใหม่ๆ รอบด้านเพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เราเชื่อว่าผลของการฝึกอบรมสามารถก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น

Talent Acquisition Center

ติดต่อเรา

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Position Applied for (ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) *

 • Expected Salary-THB (เงินเดือนที่ต้องการ-บาท) *

 • Monthly
 • Personal Data (ประวัติส่วนตัว)

    Up to 2MB per attachement.
  (ขนาดของภาพไม่เกิน 2MB)*

    ไฟล์ Resume *
  สกุล .pdf, .docx, .xlsx

 • Title (คำนำหน้า) *

 • Marital Status (สถานภาพสมรส) *


 • Military Status (สถานภาพทางทหาร) *

 • Current Address (ที่อยู่ปัจจุบัน) *

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Educational Background (ประวัติการศึกษา) *

 • EDIT SAVE DELETE DELETE

Add Education

Employment History ( List from current employment first ) ประวัติการทำงาน (เรียงจากที่ทำงานปัจจุบัน)

 • Company’s Name (ชื่อบริษัท)

  EDIT SAVE DELETE DELETE

Add Work Experience

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Skill & Ability (ทักษะ/ความสามารถพิเศษ) *

  EDIT SAVE DELETE DELETE

Add Language

 • Computer Skill (ทักษะคอมพิวเตอร์)

 • Driving Ability (ความสามารถในการขับขี่)

  Car Driving (สามารถขับรถยนต์)

Training and Learning Activity (การฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้)

CLOSE

APPLICATION FORM แบบฟอร์มสมัครงาน

Reference (บุคคลอ้างอิง) *

  บุคคลอ้างอิง (1) *

 • Title (คำนำหน้า) *

 • บุคคลอ้างอิง (2)

  Title (คำนำหน้า)

 • Emergency Contact (ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน) *

  Title (คำนำหน้า) *

 • Application Source (ช่องทางข่าวสารการรับสมัคร) *

Additional Information (ข้อมูลเพิ่มเติม) *

Working Condition Check (ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน)
 1. Would you be able to do shift work?
  ท่านสามารถทำงานเป็นผลัด/กะได้หรือไม่?

 2. Would you be able to travel for work outside, upcountry, and/or abroad as assigned? If no, please specify
  ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด และ/หรือ ต่างประเทศได้หรือไม่? ถ้าไม่ได้โปรดระบุ

Conflict of Interest Check (ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน)
 1. Do you have relative(s) or immediate family member(s) who works with Nissan Group and / or Nissan Dealer? If yes, please specify
  ท่านมีญาติหรือครอบครัวเป็นพนักงานในกลุ่มบริษัทนิสสัน และ/หรือผู้แทนจำหน่ายของนิสสันหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุ

Background and Health Check (ตรวจสอบประวัติพร้อมเอกสารส่วนตัวและสุขภาพ)
 1. Last 3 years, do you have underlying and/or chronic and/or deadly contagious disease(s)? If yes, please specify
  ในช่วง 3 ปี ท่านมีโรคประจำตัว และ/หรือโรคติดต่อเรื้อรัง และ/หรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุ?

 2. Have you ever had civil or criminal legal action taken against you? If yes, please specify
  ท่านเคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีแพ่ง และ/หรือคดีอาญาหรือไม่? ถ้าเคย โปรดระบุ

 3. Have you ever been terminated from previous company? If yes, please specify
  ท่านเคยถูกเลิกจ้างโดยบริษัทก่อนหน้าหรือไม่? ถ้าเคย โปรดระบุ

 4. Last 3 years, do you have due payment or get blacklisted status with financial institution(s)? If yes, please specify
  ในช่วง 3 ปี ท่านมีการผิดนัดชำระหนี้ หรือถูกขึ้นบัญชีดำกับสถาบันการเงินหรือไม่? ถ้ามี โปรดระบุ

I certify that all statements given in this application form and provided documents are true and I authorize Nissan Group to officially verify all of them through Nissan’s Background checks process. Background checks may include, but are not limited to: 1) verification of education, 2) multi-county and/or domestic criminal record check, 3) professional reference check and employment verification, 4) secondary database search for wrongdoing including sex offender and fugitive, and 5) verification of credit bureau (if my working relates to Purchasing, Finance, Accounting areas and Nissan Leasing (Thailand) Co., Ltd.). If there be any false information or document(s) given is discovered, Nissan Group has the rights to terminate my employment immediately. Upon this termination hereof, I will not claim any other severance, compensation payment or lawsuit against Nissan Group.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นในใบสมัครนี้และเอกสารส่วนตัวที่ให้มาเป็นความจริงทุกประการ และอนุญาตให้กลุ่มบริษัทนิสสันดำเนินการตรวจสอบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ซึ่งการตรวจสอบประวัตินี้ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง 1) การตรวจสอบประวัติการศึกษา 2) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) การตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลัง 4) การสืบค้นฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาคดีทางเพศ หรือผู้หลบหนีคดีความต่างๆรวมไปถึง 5) การตรวจสอบประวัติการเงิน หากข้าพเจ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดซื้อ, การเงิน, การบัญชี, และบริษัทนิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หากพบว่าข้อความในใบสมัครงานหรือเอกสารที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง กลุ่มบริษัทนิสสันมีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย ค่าตอบแทนอื่นใดหรือดำเนินการฟ้องร้องกลุ่มบริษัทนิสสัน

By signing this application form, I further certify that I have understood and agree for Nissan Group to collect, retain and process my personal information, from above or any documents or communications that I have directly submitted to Nissan Group, from publicly available information, or from third parties, for the purpose of human resources managements, including but not limited to:

โดยการลงนามในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยว่าข้าพเจ้าได้เข้าใจและตกลงให้กลุ่มบริษัทนิสสันสามารถทำการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากเอกสารหรือข้อมูลตามใบสมัครนี้หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นหรือกระทำโดยตรงต่อกลุ่มบริษัท นิสสัน จากข้อมูลสาธารณะ หรือจากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. sourcing interested candidates for employment;
  การจัดหาผู้สมัครที่น่าสนใจเพื่อการจ้างงาน
 2. processing submitted form(s) and document(s) bearing personal information
  for the purpose of determining the fitness of the applicant for the position applied for;
  การดำเนินการตามแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ยื่นต่อกลุ่มบริษัทนิสสันซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคลอยู่
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครต่อตำแหน่งงานที่สมัคร
 3. facilitating the conduct of mandatory pre-employment examination(s); and
  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนการจ้างงาน และ
 4. documenting properly the pre-recruitment and hiring process
  การจัดทำเอกสารที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการรับสมัครงานและจ้างงาน
I also agree for Nissan Group to disclose my personal information to its affiliates, subsidiaries, business partners, and third parties as necessary required to fulfill the purposes of collection mentioned above or as required by the applicable law.

ข้าพเจ้าตกลงเพิ่มเติมให้กลุ่มบริษัทนิสสันสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อบริษัทในเครือ บริษัทลูก คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก ตามที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

..

OK

คุณต้องการออกจากหน้ากรอกฟอร์มสมัคร
หากท่านกด “ตกลง” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกยกเลิก

Are you sure you want to leave this page?
If you leave the page, these changes will be lost.

คุณต้องการออกจากหน้ากรอกฟอร์มสมัคร
หากท่านกด “ตกลง” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกยกเลิก

Are you sure you want to leave this page?
If you leave the page, these changes will be lost.


กรุณารอสักครู่
Please wait...

ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย

ท่านได้ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย กรุณารอการติดต่อกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ ทาง E-mail

Your job application has been submitted successfully.

Only shortlisted candidate will be contacted by HR via phone or e-mail for further steps.

OK


กรุณารอสักครู่
Please wait...

ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย

ท่านได้ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย จากนั้นรอการติดต่อกลับจากทาง E-mail หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์

Your job application has been submitted successfully.

Only shortlisted candidate will be contacted by HR via phone or e-mail for further steps.

OK