CAREER

MENU

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

รายละเอียด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด 
และบริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด
 
นโยบายนี้มีขึ้นสำหรับผู้สมัครงาน (“นโยบาย”) ซึ่งกำหนดหลักการพื้นฐานของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด (“บริษัท”) ที่จะการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของผู้สมัครงานโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
 
การบังคับใช้ของนโยบาย
นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่สมัครงานในตำแหน่งใดๆ กับบริษัท (รวมถึงการจ้างงานนอกเวลา ชั่วคราว หรือเต็มเวลา) ในฐานะพนักงาน หรือพนักงานฝึกหัด และที่เป็น “การจ้างงาน” จะถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทั้งในส่วนการฝึกปฏิบัติงานและการฝึกอบรม (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)
 
ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ภายใต้นโยบายนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้สมัครงานที่สามารถเชื่อมโยงและระบุถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 
การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
► บริษัทอาจจัดเก็บจากผู้สมัครงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- ชื่อเต็ม เพศ รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ
- ประวัติย่อ การศึกษา ใบคุณวุฒิวิชาชีพและประกาศนียบัตร และเอกสารอ้างอิงการจ้างงาน
- ประวัติการจ้างงานและฝึกอบรม 
- ข้อมูลปัญหาสุขภาพและความพิการที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และ
- ภาพถ่าย

►บริษัท อาจสอบถามเกี่ยวกับเชื้อชาติ/จริยธรรม เพศและความพิการเพื่อตรวจสอบหรือพิจารณาโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน และอาจรวมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขของงานที่จ้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

► ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจัดเก็บนี้ จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไปยังบริษัทในกลุ่มในเครือนิสสัน และบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งได้แก่
- การวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจ้างงานในตำแหน่งงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือตำแหน่งที่มุ่งหวังในกลุ่มบริษัทนิสสันในประเทศไทย และ
- ตรวจสอบความเป็นตัวตนของผู้สมัครงานและความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้สมัครงาน

► บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้สมัครงานก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

การเพิกถอนความยินยอมของผู้สมัครงาน
► ความยินยอมที่ผู้สมัครงานให้ไว้เพื่อการจัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บจนกระทั่งมีการเพิกถอนจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้สมัครงานอาจเพิกถอนความยินยอมและขอให้บริษัทระงับการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดที่ปรากฏข้างต้น โดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งอีเมลมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง
► บริษัทเคารพต่อการตัดสินใจของผู้สมัครงานที่ประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม แต่บริษัทขอแจ้งว่ากระบวนการและ การดำเนินการตามคำขอดังกล่าว อาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครงานของเจ้าของข้อมูลได้
► การเพิกถนอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม    การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมตามที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
► หากผู้สมัครงานมีความประสงค์ (1) การขอเข้าถึงเพื่อทำสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (2) การขอที่จะแก้ หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัย โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งอีเมลมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
► ในการดำเนินการตามคำขอเข้าถึงอาจมีค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทจะแจ้งต่อผู้สมัครงานก่อนการดำเนินการตามคำขอดังกล่าว
► บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องโดยมิชักช้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้อง บริษัทจะแจ้งต่อผู้สมัครงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทสามารถแจ้งได้ 
► ถ้าบริษัทไม่สามารถจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำการแก้ไขใดๆตามคำร้องได้ บริษัทจะแจ้งสาเหตุให้เจ้าของข้อมูลทราบ (ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด) 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงานจะถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเชื่อมั่นต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานได้แจ้งไว้ (หรือแจ้งโดยตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง กรุณาแจ้งบริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
► บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ทำการจัดเก็บ หรือตามที่ต้องการ หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
► บริษัทอาจระงับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน หรือลบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้สมัครงานทันทีหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้จัดเก็บและไม่จำเป็นต่อการใช้งานภายใต้กฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เกี่ยวกับตำแหน่งที่เหมาะสม และรวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไปที่ประเทศอื่นซึ่งนิสสันได้ดำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจะได้รับการปกป้องอย่างมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สมัครงานอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มคาองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีความประสงค์ที่จะดำเนินการใดๆ หรือแสดงความเห็นต่อนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือถ้าจะส่งคำร้องขอโดยวิธีการดังนี้:
ชื่อ: นายสุวัฒน์ รุ่งเรืองรัตนาชัย                
สถานที่ติดต่อ: บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
                        เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 
                        หมายเลขโทรศัพท์: 0 2339 3300 ต่อ 4019
                        อีเมล: dpo@nissan.co.th 
 
ผลของนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
► นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับนโยบายอื่น การแจ้งเตือน สัญญาและความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท
► บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

Talent Acquisition Center

ติดต่อเรา

CLOSE

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม *

..

OK

คุณต้องการออกจากหน้ากรอกฟอร์มสมัคร
หากท่านกด “ตกลง” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกยกเลิก

Are you sure you want to leave this page?
If you leave the page, these changes will be lost.

คุณต้องการออกจากหน้ากรอกฟอร์มสมัคร
หากท่านกด “ตกลง” ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกยกเลิก

Are you sure you want to leave this page?
If you leave the page, these changes will be lost.


กรุณารอสักครู่
Please wait...

ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย

ท่านได้ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย กรุณารอการติดต่อกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ ทาง E-mail

Your job application has been submitted successfully.

Only shortlisted candidate will be contacted by HR via phone or e-mail for further steps.

OK


กรุณารอสักครู่
Please wait...

ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย

ท่านได้ยื่นฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อย จากนั้นรอการติดต่อกลับจากทาง E-mail หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์

Your job application has been submitted successfully.

Only shortlisted candidate will be contacted by HR via phone or e-mail for further steps.

OK